සියලුම ලෙඩ රෝග

අසාත්මිකතා විටමින් B12 ඌන රක්තහීනතාවය රක්තහීනතාවය (යකඩ ඌනතා)