සියලුම ලෙඩ රෝග

උණ්ඩුකපුච්ඡ ප්‍රදාහය පාචනය හා වමනය පිත්තාශයෙහි ගල් පපුවේ දැවිල්ල සහ සහ අම්ල ප්‍රතිප්‍රවාහනය උද්දීප්‍ය ආන්ත්‍රික සහලක්ෂණය අක්මාවට හානි වීම (සිරෝසිස්-cirrhosis)