සියලුම ලෙඩ රෝග

ගැඹුරු ශිරා ත්‍රොම්බොසිය හෘදයාබාධ අධි රුධිර පීඩනය