සියලුම ලෙඩ රෝග

කුරුළෑ ශරීර දුර්ගන්ධය අධික ලෙස දහඩිය දැමීම (hyperhidrosis) සම සුදු කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ආලේපන